Pro­jekt Buch „Natur im Aufwind“
Umfang 128 Sei­ten
Umfeld CD-Betreu­ung
Kun­de Natio­nal­park ober­ös­ter­rei­chi­sche Kalkalpen
Kon­takt Ros­wi­tha Schrutka
Redak­ti­on Ros­wi­tha Schrut­ka und Franz Xaver Wimmer
Zeit­raum 1997
Pro­duk­ti­on Lan­des­ver­lag Druck­ser­vice, Linz