Pro­jekt Buch „Schreib­werk­statt“
Umfang 40 Sei­ten
Umfeld 40 Jah­re FAB Geschütz­te Werkstätte
Kun­de FAB
Kon­takt Mag. Mark Heckmann
Zeit­raum 05 bis 06/2006
Pro­duk­ti­on Fried­rich VDV, Linz