Pro­jekt Aus­stel­lungs­Be­gleit­buch „Wochen­end’ & Sonnenschein“
Umfang 96 Sei­ten
Umfeld CD-Betreu­ung
Kun­de FeR­RUM, Ybbsitz
Kon­takt Dr. Harald Tanzer
Zeit­raum 2007
Pro­duk­ti­on Fried­rich VDV, Linz