Pro­jekt Geschäfts­be­richt 2007
Umfang 4 Sei­ten Umschlag, 28 Sei­ten Kern
Umfeld Cor­po­ra­te Design-Ver­ant­wor­tung und ‑Betreu­ung
Kun­de FAB, Linz
Kon­takt Mag. Hans Wenzl
Zeit­raum 5 bis 6/2008
Pro­duk­ti­on Guten­berg-Wer­be­ring Gesell­schaft m.b.H., Linz