infofolder servus.jpg

Pro­jekt Info­fol­der
Umfang 4 Sei­ten
Umfeld Kun­den­in­for­ma­ti­on Namenswechsel
Kun­de SER­VuS Sicher­heits­tech­nik Steyr GmbH
Kon­takt Ing. Bert­hold Tempelmayr
Zeit­raum 5−6÷2008
Text text­fluss – Dr. Bar­ba­ra Kampas
Pro­duk­ti­on Gra­phik Druck Neu­dorf­ho­fer, Grein